Handelsbetingelser

Handelsbetingelser – Magentoxperten

Magentoxperten – MX Agency

Kunden

Omtales samlet som Parterne

 

 1. Generelt – aftalens omfang

 

1.1

Aftalen angår de ydelser, der er nævnt i evt. bilag Kravsspecifikationer.

 

1.2

Ved uoverensstemmelse mellem nærværende aftale og Kravsspecifikationer har Kravsspecifikationer forrang.

 

1.3

MX Agency har pligt til at stille de kompetencer og ressourcer til rådighed, som er nødvendige og relevante for at yde Kunden en professionel service, herunder gøre brug af samarbejdspartnere/underleverandører.

 

1.4

Parterne optræder loyalt over for hinanden og orienterer løbende hinanden om forhold af relevans for samarbejdet og ydelserne.

 

1.5

Forventer Kunden væsentlige ændringer i samarbejdet eller dets omfang, herunder at kunden ikke kan indfri sine budgetter, orienterer kunden MX Agency herom skriftligt/elektronisk i så god tid, at MX Agency har mulighed for at tilpasse sig den fremtidige situation.

 

1.6

Aftalen anses for indgået, når Kunden skriftligt har accepteret MX Agencys tilbud.

 

1.7

Såfremt Kunden rekvirerer ydelser, der ikke fremgår af Kravspecifikationerne skal Kunden betale særskilt herfor.

 

1.8

MX Agency er forpligtet til skriftligt at dokumentere Kunden alle ydelser, der går udover de aftale Kravspecifikationer.

 

1.9

Ved tilbudsafgivelse og estimering af arbejde på en eksisterende Magento platform, tager MX Agencys tilbud og estimering udgangspunkt i den antagelse, at Kundens platform lever op til standarden for gængse Magento version på platformen.

 

I.

MX Agency forbeholder sig retten til at ændre sit estimat og tilbud på opgaven efter tilbudsafgivelse, baseret på fejl i code base (kerne funktionaliteter og kodestruktur) og omfanget af påkrævet debugging.

II.

MX Agency forbeholder sig retten til at afvise opgaven efter tilbudsafgivelse, baseret på fejl i code base og omfanget af påkrævet debugging.

III.

Kunden er forpligtet til som minimum at godtgøre MX Agency for tid/ressourcer brugt på estimering og code base analyse.

 

1.10

Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med MX Agency ApS. Ved aftaleindgåelse accepterer kunden MX Agencys handelsbetingelser samt gældende lovgivning.

 

1.11

Medmindre andet er aftalt, forbeholder MX Agency sig retten til at benytte kunden som reference, ifm. salgs- og markedsføringsmateriale, egen hjemmeside og forespørgsler.

 

 1. Design proces

 

2.1

Kunden opfordres til at udfylde en specificeret design manual i samarbejde med MX Agency. Foretager Kunden ikke udfyldning af design manual, som lever op til gældende standarder for webdesign – afgøres af MX Agency, forbeholder MX Agency sig retten til at designe Kundens ydelse efter bedste evne og overbevisning ud fra de specifikationer, som Kunden har stillet til rådighed for projektet.

 

2.2

Kundens accept af tilbuddet er også en accept af MX Agencys opsætning af design og frontend- og backend funktioner – som de fremgår af kravspecifikationerne. Ved endt design proces i projektet har Kunden ret til 1 rette runde. Rettelser herudover anses ikke som en del af Aftalen og afregnes i henhold til MX Agencys prisliste.

 

2.3

Rette runden i henhold til pkt. 2.2. inkluderer rettelser af æstetisk karakter såsom farver, størrelser, afstande mellem elementer og typografiske ændringer. Rettelser af æstetisk karakter kan ikke overskride 5 timers arbejde. Sker dette er MX Agency forpligtet til at informere kunden herom. Herudover har Kunden ret til 2 timers rettelse af layout, interaktive funktioner og backend funktioner.

 

Anmoder Kunden om rettelser, som overskrider førnævnte begrænsning, afregnes disse i henhold til MX Agencys prisliste med mindre andet er aftalt.

 

2.4

MX Agency yder ikke copywriting ydelser og denne type opgave er derfor ikke en del af Aftalen. Kunden skal følgelig selv tilvejebringe grafisk materiale og tekst til det endelige produkt.

 

 1. Leveringstid mv.

 

3.1

Såfremt Kunden undlader at opfylde sin betalingspligt eller pligt til at stille aftalt sikkerhed eller betaling i h t det aftalte, undlader at give de for aftalens opfyldelse nødvendige oplysninger, ændrer ordren eller på nogen måde forsinker opgaven eller dennes udførelse forbeholder MX Agency sig retten til at ændre de aftalte betalingsbetingelser, ligesom MX Agency er berettiget til at forøge den aftalte leveringstid i det omfang det efter omstændighederne skønnes rimeligt.

 

3.2

Leveringstiden forlænges ligeledes med den tid, der er nødvendig for MX Agency og dennes underleverandører, såfremt denne/disse efter aftalens indgåelse helt eller delvis forhindres i deres rettidige opfyldelse som følge af force majeure. – Det samme gælder mangel på arbejdskraft, driftsstandsning eller vanskeligheder med fremskaffelse af materialer eller andre varer og lignende hos MX Agencys leverandører eller underleverandører, mangler ved leverancer ved MX Agencys leverandører eller underleverandører eller forsinkelser ved sådanne leverancer, såfremt nævnte forhold ikke kan lægges MX Agency til last og ikke var MX Agency bekendt, da aftalen med Kunden blev indgået.

 

3.3

Såfremt MX Agency ønsker at påberåbe sig nogen af de ovennævnte omstændigheder, skal MX Agency ufortøvet skriftligt underrette Kunden om dens opståen og ophør.

 

3.4

Overskrider MX Agency leveringstiden med mere end 2 måneder uden at der foreligger sådanne forhold som nævnt i pkt. 3.2., har begge parter ret til at hæve aftalen, når MX Agency trods en efter udløbet af nævnte 2 måneder afgivet skriftlig opfordring, herefter ikke leverer inden en rimelig frist. Hvad enten Kunden hæver eller fastholder aftalen, er Kunden ikke berettiget til erstatning, hverken for direkte eller indirekte tab, eller nogen anden godtgørelse.

 

3.5

Udskyder MX Agency leveringstiden med mere end 2 måneder på grund af sådanne forhold som nævnt i pkt. 3.2., har begge parter ret til at hæve aftalen, men kan herudover ikke kræve nogen form for erstatning, hverken for direkte eller indirekte tab, eller nogen anden økonomisk godtgørelse.

 

3.6

Ved afkaldsordrer skal Kunden aftage alt af Aftalen omfattet inden for den heri aftalte tidsfrist. Er en sådan tidsfrist ikke aftalt, gælder der en frist på 1 måned. Efter udløbet af tidsfristen respektive nævnte måned er MX Agency berettiget til at fakturere alt af aftalen omfattet, endnu ikke faktureret og til – efter MX Agencys valg – at fremsende det endnu ikke leverede eller at debitere og fakturere Kunden passende omkostninger.

 

 1. Support og klippekortsordning

 

4.1

Det færdige produkt, udviklet af MX Agency, støtter browser platforme som fremgår af pkt. 4. Platforme, herunder bestemte browser versioner, som ikke fremgår af pkt. 4. supporteres ikke medmindre andet er aftalt mellem parterne.

 

4.2

Følgende browser platforme og browser versioner supporteres af MX Agency:

 

I.

Google Chrome supporteres ud fra den nuværende stabile version, som er tilgængelig ved aftaleindgåelse og som fortsat supporteres af Google.

II.

Android Browser, version 5 og nyere.

III.

Samsung Internet, version 5 og nyere.

IV.

Safari Browser (iOS), version 8 og nyere.

V.

Safari til macOS supporteres ud fra den nuværende stabile version, som er tilgængelig ved aftaleindgåelse og som fortsat supporteres af Apple Inc.

VI.

Mozilla Firefox, supporteres ud fra den nuværende stabile version, som er tilgængelig ved aftaleindgåelse og som fortsat supporteres af the Mozilla Foundation.

VII.

Microsoft Internet Explorer, version 11 og nyere.

VIII.

Microsoft Edge, den seneste version tilgængelig ved aftaleindgåelse og som fortsat supporteres af Microsoft.

 

4.3

Såfremt Kunden ønsker særlige undtagelser ifm. browser support, som ikke fremgår af pkt. 4.2., skal dette specificeres elektronisk ved aftaleindgåelse.

 

4.4

Ved køb af MX Agency moduler og ekstensions gælder følgende garanti:
3 måneders support (herunder bugfixes) og modul opdatering.

Efter endt supportperiode vil alle anmodninger om bugfixes, opdateringer m.v. undergå alm. fakturering og betalingsvilkår.

MX Agency yder ikke returret på egne såvel som andre moduler medmindre 3. part tilbyder dette.

 

4.5

MX Agency er ikke ansvarlige for fejl og mangler i moduler og ekstensions fra tredjepart.
Mod betaling kan MX Agency foretage bugfix og redigere i tredjeparts moduler/ekstensions funktionalitet.
Mod betaling kan MX Agency formidle til tredjepart på vegne af Kunden.

 

MX Agency kan ikke stille garantier for at bugfix og redigering af tredjeparts moduler/ekstensions funktionalitet vil blive løst inden for en overskuelig tidshorisont eller overhovedet, da der er tale om tredjepart hvor MX Agency ikke har indflydelse.

 

4.6

Ved køb af klippekortsordning ydes support først når MX Agency har modtaget fuld betaling på supportaftalen, medmindre andet er aftalt mellem parterne.

I.

Ved opbrugt klippekort fremsender MX Agency dokumentation over udført arbejde til Kunden.

II.

Klippekortsordninger kan anvendes til generel support, kommunikation, udvikling (frontend og backend).

III.

SEO og online markedsføringsarbejde er ikke inddraget i MX Agencys klippekortsordninger, medmindre andet er aftalt mellem parterne.

 

4.7

Klippekortsordninger er ikke en full-service aftale og benyttes kun ved kundehenvendelse.

 

4.8

Klippekortsordninger kan ikke benyttes til kredit på andet arbejde eller betaling af andre aftaler lavet med MX Agency, herunder reseller aftaler.

 

4.9

MX Agency administrerer Kundens support- og klippekortsordning med fuld diskretion.

 

 1. Priser, betaling, fakturering og mora

 

5.1

Kunden betaler den aftalte pris.

 

5.2

MX Agencys standard timepris er 999 kr./timen. Medmindre andet er aftalt.

 

5.3

Ønsker Kunden prioriteret arbejde / arbejde udført uden for almindelig åbningstid er timeprisen 1.800 kr./timen.

 

5.4

Kunden faktureres som minimum ½ times arbejde (ved standard timepris) for brug af MX Agencys services med mindre andet er aftalt.

 

5.5

Regulering af aftalte faste priser og timetakster og andet vederlag skal meddeles og godkendes af Kunden.

 

5.6

Omkostninger afholdt af MX Agency til underleverandører/samarbejdspartnere og eksterne køb betales af Kunden, medmindre det er indeholdt i tilbuddet.

 

5.7

I tilfælde hvor Kunden benytter sig af en af MX Agencys reseller ydelser eksempelvis; Powerhosting, ePay, Dibs m.fl., og ønsker Kunden at opsige aftalen gælder 6 måneders opsigelse i henhold til den eksisterende aftale.

 

5.8

MX Agency fakturerer ydelsen efter aftale. Dog betales der som udgangspunkt 100% ved indgåelse af klippekort aftale.

Ved indgåelse af større opgaver aftales følgende medmindre andet aftalt:

I.

Ved aftaleindgåelse forudbetaler Kunden 40 % af det aftalte beløb.

II.

Ved levering af design, frontend- og backend funktioner betaler Kunden 40 % af det aftalte beløb.

III.

Efter kundens accept af den færdige ydelse betaler Kunden de sidste 20 % af den aftalte sum.

 

5.9

Betalingsfristen er 8 dage fra faktura modtagelse, medmindre andet er aftalt.

 

5.10

Forsinket betaling forrentes efter den danske rentelov.

 

5.11

Kunden har alene ret til modregning, hvis det er aftalt med MX Agency.

 

5.12

Anerkender Kunden ikke en faktura, skal Kunden straks og senest 1 uge efter modtagelsen af fakturaen skriftligt reklamere overfor MX Agency.

 

5.13

Kunden er maksimalt berettiget til at tilbageholde betalingen for den del af fakturaen, der ikke anerkendes.

 

5.14

Alle priser er eksklusive moms medmindre andet er angivet.

 

 1. Server, platform og domæne forhold

 

6.1

I situationer hvor MX Agency skal bruge ressourcer på at anskaffe adgang til domæner, hvor disse skal pege på en ny ip-adresse (A record o. lign.), forbeholder MX Agency sig retten til at fakturerer Kunden for omkostninger forbundet med dette.

 

6.2

Såfremt MX Agency ikke fungerer som reseller af Kundens serverydelse eller hvor Kundens serverydelse ikke er leveret af Powerhosting ApS, vil Kunden blive faktureret for omkostninger MX Agency afholder ifm. debugging.

 

6.3

Er Kundens serverydelse leveret af Powerhosting ApS, skal Kunden elektronisk informerer Powerhosting ApS om MX Agencys mandat til at foretage arbejde på serveren.

 

6.4

I situationer hvor MX Agency skal foretage udvikling eller support på en eksisterende Magento platform, foretager MX Agency en analyse af platformens code base (kodestruktur og kerne funktionaliteter).

 

Det er Kundens ansvar at kerne funktionaliteter og Magento installationen er funktionsdygtig og lever op til standarden for gældende Magento version.

 

I.

MX Agency forpligter sig til at informerer Kunden om estimeret tid/ressourceforbrug før analyse af platformens code base påbegyndes.

II.

MX Agency fakturerer tid/ressourcer krævet for analyse af platformens code base

III.

I situationer hvor code base analysen viser at Kundens platform ikke lever op til den gængse Magento versions standard og kerne funktionaliteter, kan Magentoxperten opkræve betaling for debugging og rettelser eller afvise opgaven.

 

 1. Ansvar

 

7.1

Såfremt Kravsspecifikationerne fremstår uklare for Kunden er det Kundens ansvar at opsøge information og afklaring hos MX Agency ApS.

 

7.2

Den færdige Ydelse anses som et digitalt produkt. Det er Kundens eget ansvar at lære Magento-CMS systemet at kende. MX Agency yder gerne assistance i form af afklaring af specifikke spørgsmål i rimeligt omfang. – MX Agency forbeholder sig retten til at definere rimeligt omfang. Måtte Kunden følgelig have behov for yderligere oplæring kan Kunden tegne en supportaftale og eller evt. oplæringssession.

 

7.3

Magento betegnes som et Open source – CMS system, der konstant er under udvikling. Det er Kundens ansvar at holde den fremtidige ydelse opdateret. Er ikke andet specificeret i aftalen, leveres Ydelsen i den version, som var tilgængelig ved projektets opstart. Support- og udviklingsabonnement kan tilkøbes ved Aftalens indgåelse.

 

7.4

MX Agency sikrer at den af MX Agency selvstændigt leverede ydelse er i overensstemmelse med dansk lovgivning. Kunden sikrer at anden lovgivning og branchekutymer mv. iagttages. Kunden orienterer MX Agency skriftligt i passende tid forud for levering af Ydelsen om særlige lov- og produktkrav mv., som MX Agency skal tage højde for.

 

7.5

Er aftalen indgået med tredjepart som befuldmægtiget for Kunden og bindeled til MX Agency, antages det, at tredjepart har bemyndigelse fra Kunden til at træffe de nødvendige beslutninger på vegne Kunden.

 

7.6

MX Agency er ikke ansvarlig for arbejde og evt. fejl foretaget på Kundens site af andre end MX Agency. Rettelser af fejl og arbejde forårsaget af tredjepart eller af Kunden selv, anses ikke for en del af aftalen og MX Agency er ikke forpligtet til at rette fejl og arbejde foretaget af andre end MX Agencys medarbejdere.

 

7.7

Foretages der ændringer af teknologi udviklet af tredjepart, under samarbejdets forløb, forbeholder MX Agency sig retten til at udelade eller erstatte funktioner der omfattes af førnævnte teknologi. MX Agency forpligter sig til at meddele Kunden om eventuelle tredjeparts teknologiers indflydelse på projektet, såfremt MX Agency for kendskab herom.

 

 1. Misligholdelse og afbestilling

 

8.1

Dansk rets almindelige regler regulerer misligholdelse. Væsentlig misligholdelse skal straks og inden 1 uge fra Kunden får eller burde få kendskab til misligholdelsen meddeles MX Agency skrifligt. Har Kunden fået en ydelse til korrektur/godkendelse er MX Agency uden ansvar.

 

8.2

MX Agencys erstatningsansvar omfatter ikke indirekte tab/følgeskader og kan ikke overstige det fakturerede beløb for den ydelse, ansvaret angår. MX Agency har ret til afhjælpning og omlevering.

 

8.3

Kundens afbestilling sker skriftligt/elektronisk og indebærer at MX Agency indstiller igangværende arbejde og så vidt muligt begrænser omkostningerne for Kunden. Kunden betaler de omkostninger, der allerede er afholdt, eller er forårsaget af afbestillingen samt MX Agencys tidsforbrug efter MX Agencys gældende regler, tillige med MX Agencys avance mv. for den ikke udførte del af opgaven.

 

 1. Immaterielle rettigheder

 

9.1

Det af MX Agency producerede materiale, uanset med hvilken teknik det er fremstillet, og uanset på hvilken måde det opbevares, tilhører MX Agency indtil betaling af det fulde fakturabeløb er modtaget.

 

9.2

Eventuelle konflikter om ophavsret eller lignende, mellem Kunden og tredjemand, er under alle omstændigheder Kundens fulde ansvar.

 

9.3

Kunden ejer alle rettigheder til det udleverede hjemmesidemateriale.

 

9.4

Kunden accepterer, at MX Agency kan anvende den leverede hjemmeside som reference overfor andre kunder, herunder ved anvendelse af Kundens logo.

 

 1. Fortrolighed og opbevaring/udlevering af materiale

 

10.1

Parterne skal under og efter samarbejdet behandle intern viden om hinanden fortroligt.

 

 1. Tvister

 

11.1

Alle tvister afgøres efter dansk ret og ved MX Agencys værneting.

 

11.2

Industrispecifikke termer og udtryk, og betydningen af disse, afgøres af MX Agency udviklere.

 

Ikrafttrædelse

Disse vilkår er gældende fra den 1. November 2017